3. – 9. 1.

Pandémia

Spojme sa v tento prvý týždeň nového roka v modlitbách za neutíchajúcu pandémiu koronavírusu.
Prosme spoločne za:

 • chorých na COVID-19, ale aj iné choroby, ktoré sužujú ľudí

 • tých, ktorí trpia pre ekonomické dopady vírusu

 • zdravotnícky personál; ďakujme za nasedenie lekárov a sestier, ktorí sa obetavo starajú o chorých

 • vodcov našej krajiny, ako aj ostatných krajín sveta, aby múdro zvládli túto výzvu.

Ďakujme za povzbudenie, ktoré nachádzame v Písme a smieme vedieť, že sa nemusíme báť, nech príde čokoľvek. Prosme Pána, aby naša myseľ nebola nasmerovaná na seba, ale na druhých. Aby náš záujem o nich a naša dôvera Bohu bola svedectvom pre ľudí okolo nás.

Lenka Procházková

Brno

Naše témata k modlitbám:

 • mládežníci, jejich další růst a možnosti práce v době koronavirové

 • ochrana pro starší členy sboru

 • aby Bůh otevřel příležitosti pro misii

 • vytrvalost a naděje

Znojmo

 • radost v Pánu a upevnění společenství

 • naděje do budoucnosti

Jana Daněčková

10. – 16. 1.

Aliančný týždeň, Téma Zaujatosť Bibliou

S veľkou vďačnosťou autorom materiálov Týždňa modlitieb na rok 2021 vám odporúčam tento skvelý zdroj, ktorý je postavený na slovesách: čítať, žiť, zdieľať, pozývať, premýšľať, zažívať, počúvať, uctievať. Keď som to čítal, myslel som si: Áno, biblia nás privádza bližšie k Bohu, bližšie k našim sestrám a bratom, k našim susedom a bližšie knašim vlastným dušiam. Zakoreňuje nás v našom Stvoriteľovi a v celom Jeho stvorení. Modlím sa, aby ste ako výsledok Týždňa modlitieb boli zaujatí Božím slovom s takýmto novým nasadením, aby vo vás urobilo svoju mocnú prácu a prinieslo ovocie, ktoré sľubuje priniesť.

Ďalšie informácie ku každodennému zamysleniu a modlitbám na tento týždeň nájdete na tomto linku: https://www.easr.sk/documents/AMOT%202021_SK.pdf

Thomas Bucher, generálny tajomník Európskej evanjelickej aliencie

Česká evangelikální aliance, téma: Tváří v tvář

Epidemie koronaviru ukázala, jak důležitá je pro nás fyzická a osobní blízkost a společenství. Potřebujeme se vidět tváří v tvář. Modlíme se za to, aby se kostely a modlitebny opět plně otevřely a epidemie skončila. ATM 2021 bude inspirován texty, kde Boží tvář nebo setkání tváří v tvář s Bohem či lidmi hrálo v Písmu nějakou zajímavou roli. Texty k ATM 2021 lze najít na http://ea.cz/149/aliancni_tyden_modliteb_2021

Jiří Unger, tajemník ČEA

17. – 23. 1.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa bude niesť v znamení témy: "Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia", (Ján 15, 5-9).

Ekumenická bohoslužba sa pravdepodobne pre pandémiu konať nebude. Avšak sme vyzvaní, aby sme sa v tomto týždni modlili za jednotu na troch úrovniach:

 1. Vnútorná jednota každého z nás, naša osobná celistvosť a jednota s Bohom.

 2. Jednota sestier a bratov v Kristovi zjednotených a zjednocujúcich sa navzájom stále viac v tele Kristovom – Cirkvi.

 3. Jednota celej ľudskej rodiny a celého stvorenstva a z toho vyplývajúca vzájomná ľudská solidarita a ochrana a starostlivosť o stvorenstvo.

Materiály, ktoré sú k dispozícii na internete na https://ekumena.sk/Archiv/2021/Tyzden_MODLITIEB_2021.pdf,

spoločne pripravili a publikovali Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.

V češtině je Průvodce ke stažení na http://www.ekumenickarada.cz/in/3168/tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_2021#.X-2zhdj0laQ

24. – 30. 1.

ECM vo svete

Celosvetová ECM je na prahu rozdelenia kvôli otázkam týkajúcich sa ľudskej sexuality. Modlime sa Božie vedenie i múdrosť v rozhodovaní. V tejto súvislosti sa modlíme za Generálnu konferenciu, ktorá ak to epidemiologická situácia dovolí, tak sa bude konať od 29. 8. do 7. 9. 2021 v Minneapolis (USA), kde sa možno tento proces rozdelenia začne.

Modlime sa aktuálnu službu ECM vo svete, ktorá je veľmi poznačená a obmedzená pandémiou. Modlime sa, aby metodisti všade vo svete mohli byť nositelia pokoja a modlíme sa aj za  metodistické zbory a kazateľov, ktorí sa kvôli pandémii ocitli v ťažkej ekonomickej situácii.

Štefan Rendoš

Jihlava

Prosíme o modlitby za

 • naši farnost v době změny faráře. Od ledna do léta bude farnost administrovat Filip Gartner. Prosíme o modlitby za něj i za celý sbor, aby si tento zvláštní čas Bůh použil.

 • rozjezd aktivit po Covidové pauze. Vyhlížíme, kdy budeme moci znovu sloužit dětem, mládeži a všem ostatním. Kéž by Pán dal dobrý začátek do všech služeb a služebníkům novou radost ze služby.

 • Fusion; po odchodu hlavního vedoucího hledáme, jak dál. Vyhlížíme, jak by mohla služba mladým dál pokračovat.

Milan Mrázek

31. 1. – 6.2.

Detská práca ECM na Slovensku

Modlime sa za situáciu s Covid-19 a všetky deti, ktoré vnímajú tento stav svojím detským spôsobom, aby viera v Boha bola pre nich blízkou.

Prosme o všetkých učiteľov a dobrovoľníkov, ktorí pracujú s deťmi v zboroch.

Prosme za novú generáciu nasledovníkov, ktorí vyrastajú i z týchto najmenších.

Ďakujme za všetky akcie, ktoré sa mohli uskutočniť aj počas minulého roka 2020.

Ďakujme za všetkých, ktorí v práci s deťmi pokračujú a nanovo v odovzdaní viery, svedčia o láske nášho Boha.

Henrieta Kocevová

Litoměřice

Děkujeme Pánu za jeho milosrdenství, věrnost a trpělivost, kterou s námi měl v uplynulém roce. Za technologické možnosti umožnující nám být v kontaktu alespoň elektronicky.

Prosíme Pána: Ať i v době sociální odloučenosti dokážeme nově nést evangelium a pomáhat potřebným. Za ty, kteří musí hledat zdroj obživy, domov, pomoc v nemoci či jiné nouzi, osamění, úbytku sil či jiné nepřízni. Za službu vězeňského kaplana Zdeňka Brože. 

Prosíme za potěchu pro ty, kteří přišli o své blízké, nebo trpí. 

Prosíme za hladký rozjezd naší školky a školy po karanténě a vánočních prázdninách. Za zdraví pro učitelky, asistentky i všechny děti. Za prohlubování vztahů s rodinami dětí. 

Modlíme se za přípravu a schválení projektové dokumentace k rozšíření Křesťanské církevní základní školy.

Filip Jandovský

Jablonné

prosíme o modlitby za

 • moudrost, jak vést práci v misijní stanici Jablonné

 • za působení Ducha svatého v Jablonném a okolí

Zdeněk Brož

­