Posláním církve je získávat učedníky a učednice pro Ježíše Krista. Místem, kde se toto poslání projevuje a naplňuje nejvýrazněji, je místní sbor.

Boží milost nám umožňuje plnit toto poslání. Působí všude a vždy a uskutečňuje to, co je zjeveno v Bibli. Projevuje se v Boží smlouvě s Abrahamem a Sárou, ve vyvedení izraelského lidu z Egypta a ve službě proroků. Je ztělesněna v životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Okoušíme ji v neustále novém stvoření Božího lidu Duchem svatým.

Kdekoli měla Evangelická církev metodistická jasné povědomí o svém poslání, tam ji Bůh používal, aby zachraňovala lidi, uzdravovala vztahy, měnila společenské struktury, šířila biblickou svatost a tak proměňovala svět. Na základě zaslíbení, že najdeme skutečný život, přijímáme Ježíšovo poslání milovat Boha a bližní a získávat všechny národy jako učedníky.

Cesta k naplnění našeho poslání

Poslání získávat lidi jako učedníky a učednice Ježíše Krista naplníme, když

  • zvěstujeme evangelium a hledáme, přijímáme a shromažďujeme lidi v Kristově těle;
  • vedeme lidi, aby svůj život svěřili Bohu skrze křest a vyznání víry v Ježíše Krista;
  • povzbuzujeme lidi v jejich křesťanském životě bohoslužbou duchovní ukázněností a dalšími prostředky milosti;
  • posíláme lidi do světa, aby žili v lásce a spravedlnosti a tak aby byli nemocní uzdravováni, hladoví syceni, cizí přijímáni, utlačení osvobozováni a společenské struktury proměňovány podle evangelia.
­