Evangelická církev metodistická (angl. The United Methodist Church) je světovou církví, která vzešla z probuzeneckého hnutí 18. století uvnitř tehdy již reformací zasažené Anglikánské církve. Metodistické hnutí jako hnutí evangelijní, svátostné a sociální se v průběhu dvou staletí šířilo po celém světě a podnítilo postupně vznik více církví. V roce 1939 se spojily severní Metodistická episkopální církev (angl. The Methodist Episcopal Church), Metodistická episkopální církev jižní (angl. The Methodist Episcopal Church, South) a Metodistická protestantská církev (angl. The Methodist Protestant Church) v jednu Metodistickou církev (angl. The Methodist Church). Ta se pak v roce 1968 spojila se Spojenou evangelickou bratrskou církví (angl. Evangelical United Brethren Church). Tak vznikla naše církev ve své současné podobě.


Evangelická církev metodistická nemá vlastní konfesi. Základní normou víry a života z víry je Písmo vykládané s použitím tradice, rozumu a zkušenosti. Vůdčím hlediskem organizace církve nejsou správní pravomoci, ale odstupňovaná odpovědnost za společnou službu a svědectví. Odstupňovaná odpovědnost našla svůj výraz v tzv. konferencích: farních, výročních, centrálních (v čele s volenými biskupy) a generální. Na všech typech konferencí je důsledně zachovávaná parita duchovenských a laických členů. Základním tělesem církve je Výroční konference (ordinovaní duchovní a volení laici z jednotlivých farností). Princip konexionalismu (propojení) stojí na společné tradici víry (zahrnuje mj. články víry, Základy nauky a Všeobecná pravidla Johna Wesley), je deklarován v Ústavě, společným posláním a společným základním etickým postojem (tzv. Sociální zásady a Sociální vyznání). Všechny tyto dokumenty a zásady jsou formulovány v Řádu církve (angl. The Book of Discipline). Bohoslužebné propojení Evangelické církve metodistické se realizuje prostřednictvím společných liturgických formulářů (angl. The Book of Worship).

­