Evangelická církev metodistická je jako společenství věřících součástí jedné křesťanské církve, kterou tvoří všichni, kdo přijali Ježíše Krista jako Pána a Spasitele. Proto se může každý člověk bez ohledu na rasu, barvu pleti, národnost, společenské nebo hospodářské postavení účastnit bohoslužeb a církevního života, přijímat svátosti a stát členem sboru. Pokud by někdo kvůli nějakému postižení nemohl mluvit sám za sebe, může někdo, kdo má jeho/její důvěru odpovědět za něho/za ni na otázky, týkající se členství.

Církevní členství

  • Pokřtěnými členy evangelického metodistického sboru jsou všichni, kdo přijali křest v tomto sboru nebo kdo přijali křest v jiném sboru a byli později do tohoto sboru převedeni.
  • Vyznávajícími členy evangelického metodistického sboru jsou všichni pokřtění, kteří při křtu nebo při bohoslužbách vyznání křtu vyznali svou víru liturgicky stanoveným způsobem. Ti mají plná práva a povinnosti členů.
  • Pro statistické účely se kryje počet členů církve s počtem vyznávajících členů.
  • Každý pokřtěný a každý vyznávající člen evangelického metodistického sboru je členem celosvětové Evangelické církve metodistické a členem celé křesťanské církve.

Konference

  • Pro celou církev existuje jedna Generální konference s Řádem stanovenými právy a povinnostmi.
  • Pro církve ve Spojených státech amerických existují Jurisdikční konference s Řádem stanovenými právy a povinnostmi. Rozdělení do Jurisdikčních a Centrálních konferencí se smí provést jenom podle zeměpisných a regionálních hledisek.
  • Pro církev mimo Spojené státy americké existují Centrální konference a, kde je třeba, Provizorní centrální konference s Řádem stanovenými právy a povinnostmi
  • Základními tělesy církve jsou Výroční konference a, kde je třeba, Provizorní výroční konference s Řádem stanovenými právy a povinnostmi.
  • Pro každý sbor nebo každou farnost existuje Farní konference s Řádem stanovenými právy a povinnostmi.

Generální konferenci tvoří nejméně 600 a nejvíce 1000 delegátů, z poloviny kazatelů a laiků zvolených na Výročních konferencích. Schází se jednou za čtyři roky. Má zákonodárnou moc ve všech vysloveně celocírkevních záležitostech. Generální konference nesmí zrušit Články víry, změnit nebo nahradit jinými, ani stanovit jiné normy nauky, které by nebyly v souladu s našimi současnými uznanými normami nauky. Nesmí zrušit naše Vyznání víry, změnit nebo nahradit jiným. Nesmí změnit ustanovení o řízení církve ve smyslu odstranění biskupského úřadu nebo zrušení biskupského dozoru.

Biskupský úřad

V Evangelické církvi metodistické existuje jeden biskupský úřad s právy a povinnostmi zakotvenými Ústavou. Biskupové jsou voleni na příslušných Jurisdikčních a Centrálních konferencích. Biskupové a biskupky Evangelické církve metodistické tvoří Radu biskupů. Rada se schází nejméně jednou za rok. Jejím úkolem je všeobecný dohled a starost o časné a duchovní záležitosti celé církve. Dále má uskutečňovat rozhodnutí přijatá na Generální konferenci.

Centrální konferenci pro střední a jižní Evropu vede biskup Dr. Patrick Ph. Streiff. Biskup jmenuje superintendenty jako své zástupce v jednotlivých zemích své episkopální oblasti. Pro Výroční konferenci v České a Slovenské republice to jsou momentálně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.(Česká republika) a Mgr. Štefan Rendoš (Slovenská republika). Biskup společně se superintendenty tvoří kabinet. Kabinet vykonává personální vedení na úrovni Výroční konference.

 

Česká republika

Oblastní konference v České republice volí Radu oblasti, která spravuje finanční, majetkové a další záležitosti. V České republice má dnes Evangelická církev metodistická 13 farností a koná svá shromáždění na více než 20 místech. Ve sborech se konají nedělní bohoslužby, biblické hodiny, schůzky dětí, mládeže, sester a pěveckých sborů, ale také malé skupiny (třídy), které se scházejí také po domácnostech. To vše přispívá duchovnímu růstu jednotlivců i sborů. Církev se věnuje sociální práci. Provozuje několik azylových domů, domů na půl cesty, středisko a komunitu pro drogově a jinak závislé, pořádá přednášky v rámci prevence kriminality, v mateřských centrech se věnuje rodinám. Církev založila Mateřskou školku a připravuje otevření Základní školy.

 

Statistika

Světová metodistická rada dnes sdružuje přes 90 samostatných církví v 63 zemích světa s celkovým počtem asi 50 miliónů členů, z toho 10 milionů členů patří k United Methodist Church. V České republice má Evangelická církev metodistická zhruba 1800 členů. 

­