Ženy a muži

Spolu s Božím slovem dosvědčujeme, že před Bohem mají muž a žena stejnou cenu a oba jsou nositeli lidství. Odmítáme mylný názor, že by bylo jedno pohlaví nadřazeno druhému, že jedno pohlaví musí proti druhému bojovat a že příslušníci jednoho pohlaví mohou dosáhnout lásky, moci a uznání pouze na úkor druhého pohlaví. Zejména odmítáme představu, že Bůh stvořil lidi jako neúplné bytosti, které se stanou úplnými pouze ve spojení s druhým. Vybízíme muže i ženy, aby se spolu dělili o moc a vedení. Mají se učit svobodně dávat a přijímat, stát se osobitými bytostmi a respektovat individualitu druhých. Pro každého člověka hledáme možnosti, aby miloval a byl milován, hledal a nalézal spravedlnost a mohl se samostatně eticky rozhodovat. Chápeme rozdílnost pohlaví jako Boží dar, který má obohacovat rozmanitost lidských zkušeností a perspektiv. Odmítáme takové postoje a tradice, které tento dobrý dar zneužívají k tomu, aby příslušníky jednoho pohlaví učinili ve vztahu k druhému pohlaví zranitelnějšími.

 

Lidská sexualita

Přijímáme sexualitu jako dobrý Boží dar pro všechny lidi. Vybízíme všechny lidi, aby s tímto darem zacházeli disciplinovaně a odpovědně, k dobru svému, k dobru druhých i celé společnosti. Ač jsou všichni lidé sexuálními bytostmi, ať jsou nebo nejsou ženatí nebo vdané, můžeme souhlasit se sexuálními vztahy pouze v rámci monogamního heterosexuálního manželského svazku. Sexualitu lze zneužívat v manželství i mimo manželství.

Jsme přesvědčeni, že sexuální vztahy, v nichž jeden partner zneužívá druhého nebo kdy se partneři střídají, jsou neslučitelné s křesťanským způsobem života a škodí jednotlivcům, rodinám a společnosti. Odsuzujeme všechny formy komercializace a vykořisťování sexuality, které zraňují a ponižují lidskou osobnost. Požadujeme přísné celosvětové zákony zakazující sexuální vykořisťování a zneužívání dětí dospělými. Žádáme vytvoření přiměřených ochranných, poradních a pastoračních institucí pro děti, které byly zneužity. Trváme na tom, aby všichni lidé, bez ohledu na stáří, pohlaví, stav nebo sexuální orientaci, měli zajištěna lidská a občanská práva a byli chráněni proti násilí. Církev by měla pomoci rodině při zajišťování sexuální výchovy a vzdělávání dětí, mladistvých a dospělých, přiměřeně věku.

Homosexuálně orientovaní lidé nemají menší cenu než heterosexuálně orientovaní. Všichni lidé potřebují péči a vedení církve při zápase o naplnění svého bytí a duchovní a emocionální péči společenství, které vede ke smíření s Bohem, s druhými lidmi a se sebou samým.

Evangelická církev metodistická neomlouvá praktikování homosexuality a pokládá tuto praxi za neslučitelnou s křesťanskou zvěstí. Zdůrazňujeme, že Boží milost je pro všechny a chceme se snažit žít spolu v křesťanském společenství, přijímat, odpouštět a milovat se navzájem, jako Kristus miluje a přijímá nás. Žádáme rodiny a sbory, aby neodmítaly a nezatracovaly lesbické a homosexuální členy a přátele. Zavazujeme se ke službě všem lidem a se všemi lidmi.

 

Manželství

Manželství pokládáme za posvátný svazek, který spočívá v tom, že muž a žena spolu žijí v lásce a oddanosti, ve vzájemném podpírání a věrnosti. Věříme, že na takovém manželství spočívá Boží požehnání, i když zůstane bezdětné. Odmítáme takové společenské normy, které kladou v manželství jiná měřítka pro žen a pro muže. Podporujeme ty zákony, které definují manželství jako svazek jednoho muže a jedné ženy.

Rodina

Rodina je základním společenstvím, ve kterém jsou lidé motivováni a vedeni k vzájemné lásce, odpovědnosti, úctě a věrnosti. Zdůrazňujeme, že milující otcové a matky jsou pro všechny děti důležité. Chápeme rodinu spíš jako širší celek než jako dvougenerační jednotku rodičů a dětí (základní rodina) a počítáme k ní i rozšířenou rodinu, to znamená rodiny s adoptovanými dětmi, samoživitele, rodiny s nevlastními dětmi a bezdětné manžele. Zdůrazňujeme společnou zodpovědnost muže a ženy při výchově a podporujeme sociální, hospodářské a náboženské snahy o zachování a posilování rodinných svazků, aby každý člen rodiny mohl dozrát v plnou osobnost.

 

Rozvod

Božím záměrem je celoživotní, věrné manželství. Církev musí vykonávat poradenství před uzavřením a po uzavření manželství, aby pomohla vytvořit a zachovat zdravá manželství. Jestliže se manželé odcizí jeden druhému natolik, že i po vážném zkoumání a zvážení všechny pokusy o smíření ztroskotají, je rozvod politováníhodnou alternativou. Rmoutí nás zhoubné emocionální, duchovní a ekonomické následky rozvodu pro všechny účastněné, vzhledem k tomu, že ženy a zvláště děti nejvíce těžce nesou tato břemena.  Jako církev jsme znepokojeni vysokým procentem rozvodů. Doporučujeme, aby byly použity takové metody zprostředkování, které povzbuzují k usmíření a minimalizují útočnost a obviňování, které jsou často součástí stávajících legálních procesů. Podporujeme snahu vládních orgánů reformovat rozvodové zákony a i jiné části zákoníku týkající se rodiny, aby zabránilo negativním trendům, jako je například rozvodovost.

Ačkoli rozvor je veřejně vyhlášeným koncem manželství, jiné svazky, které byly manželstvím vytvořeny, zůstávají – jako třeba výchova a výživa dětí a širší rodinné svazky. Vybízíme k vzájemné úctě při vyjednávání ohledně svěření nezletilých dětí do péče. Podporujeme takové jednání rodičů s ohledem na tuto zodpovědnost, které neredukuje péči na finanční podporu nebo dokonce ovládání a manipulaci. Blaho každého dítěte je nejvyšší prioritou. Povzbuzujeme církev i společnost, aby se vědomě zavázala k soucitné službě těm, kteří procházejí rozvodem.

Rozvod nevylučuje uzavření nového manželství.

 

Umělé přerušení těhotenství

Počátek a konec lidského života jsou Bohem dané meze lidské existence. Zatímco lidé do jisté míry dokázali ovlivnit okamžik smrti, mají nyní také úděsnou možnost rozhodovat, kdy a zda vůbec se narodí nový člověk. Naše víra v posvátnost nenarozeného lidského života nám nedovoluje schvalovat umělé přerušení těhotenství. Jsme však povinni brát ohled na posvátnost života a na blaho matky a nenarozeného dítěte.  Uvědomujeme si možnost tragického konfliktu života proti životu, který by mohl umělé přerušení těhotenství ospravedlnit. V takovém případě jsme pro možnost legálního přerušení těhotenství prostřednictvím odborného lékařského zákroku.

Pokud se jedná o umělé přerušení těhotenství u nezletilých dívek, jsme pro to, aby byly ještě před zákrokem upozorněni rodiče, pěstouni či jiné dospělé osoby nesoucí zodpovědnost, a musejí dát svůj souhlas. Nemůžeme však souhlasit s umělým přerušením těhotenství jako prostředkem plánované rodiny. Naprosto je odmítáme jako prostředek k volbě pohlaví. Odmítáme pozdní přerušení těhotenství známé jako dilatace a extrakce a požadujeme ukončení této praxe, kromě případů, kdy je život matky v nebezpečí a jiné lékařské zásahy nejsou možné, nebo kdy se vyskytují vážné anomálie na plodu, které činí život nemožným. Tyto zákroky by měly být provedeny pouze lékaři, kteří k tomu mají oprávnění. Před zákrokem by ženě mala být nabídnuta možnost anestezie. Vyzýváme všechny křesťany, aby pečlivě a na modlitbách zkoumali, za jakých předpokladů lze umělé přerušení těhotenství ospravedlnit. Věříme, že Bůh dá své vedení, moudrost a schopnost dobře se rozhodnout těm, kdo čelí nechtěnému těhotenství.

Zavazujeme církev, aby poskytovala radu a pomoc těm, kdo chtějí přerušit těhotenství, kdo se ocitnou v těhotenské krizi nebo kdo své dítě přivedou na svět. Rmoutí nás velký počet umělých přerušení těhotenství a zavazujeme se usilovat o jeho snížení.

Povzbuzujeme zejména církev, vládu a sociální instituce, aby podpořily a usnadnily možnost adopce. Zákony a nařízení nemohou být dostatečným vodítkem pro křesťanské svědomí. O umělém přerušení těhotenství by se proto mělo rozhodnout pouze po pečlivém zvážení a po modlitbách všech zúčastněných stran a po lékařské, pastorační a jiné odborné konsultaci.

 

Sebevražda

Jsme přesvědčeni, že sebevražda není způsobem, jak ukončit lidský život. Často je sebevražda výsledkem neléčené deprese nebo neléčené bolesti či utrpení. Církev je povinna dbát o to, aby všichni lidé měli přístup k potřebné duchovní a lékařské péči a léčbě v situacích, které vedou ke ztrátě sebedůvěry, sebevražedným myšlenkám a/nebo přání po sebevraždě za lékařské asistence. Povzbuzujeme církev, aby zajistila výchovné programy, kde by se probíraly biblické, teologické, sociální a etické otázky, týkající se smrti a umírání, včetně sebevraždy. Teologické semináře Evangelické církve metodistické by se také měly zaměřit na otázky smrti a umírání, včetně sebevraždy. Křesťanský pohled na sebevraždu začíná důrazem na víru, že nic, ani sebevražda, nás nedokáže odloučit od Boží lásky (Ř 8,38n). Proto je nám líto, že jsou odsuzováni lidé, kteří se dopustili sebevraždy, a pokládáme za nespravedlivé, že jejich rodiny a přátelé jsou často vystaveni potupě. Povzbuzujeme kazatele a sbory, aby se zabývali tímto tématem v kázáních a při vyučování. Vybízíme kazatele a sbory, aby se pastoračně věnovali ohroženým, těm, kteří přežili a jejich rodinám, a rodinám, které ztratily milovanou osobu sebevraždou, a aby se vždy snažili odstranit potupné znamení související se sebevraždou. Církev odmítá asistovanou sebevraždu a eutanazii.

 

Genová technologie

Odpovědnost lidstva za Boží stvoření od nás vyžaduje, abychom s možnostmi a technologií genového bádání zacházeli pečlivě. Vítáme použití takové genové technologie, která odpovídá základním potřebám zdraví, ochrany životního prostředí a přiměřeného zajišťování potravy. Jsme proti klonování lidí a genové manipulaci s pohlavím nenarozeného dítěte. Vzhledem k vlivům genové technologie na všechen život požadujeme zavedení účinných kritérií a veřejných kontrol jako ochranu před jakoukoli možností zneužívání těchto technologií, včetně politického a vojenského zneužití. Víme, že i opatrné použití genových technologií s dobrým úmyslem může mít někdy nečekané škodlivé následky. Risk spojený s využíváním genetické technologie při chovu zvířat a pěstování rostlin se dá těžko odhadnout, stejně jako negativní ekologické a společenské dopady na zemědělství, a tudíž je její využití pochybné. Souhlasíme s moderními metodami chovu a pěstování, které respektují hranice biologického druhu. Genová terapie, která způsobuje u lidí nepřenosné změny (somatická terapie), by se měla omezit na zmírňování bolestí při nemoci. Odmítáme eugenické genové terapie a postupy, které vedou k produkci embryí jako „odpadu“. Genetická data osob a jejich rodin mají být utajována jako přísně důvěrná, leč by se dotyčná osoba a její rodina výslovně a dobrovolně zřekly zachovávání mlčenlivosti nebo příslušný soud nařídil shromažďování a vyhodnocení genetických identifikačních údajů. Protože jsou dlouhodobé účinky nejisté, odmítáme genetické terapie, které mohou vyvolávat dědičné změny (terapie zárodku). Všechny genetické procedury musí být doprovázeny nezávislými, eticky zaměřenými opatřeními testování, povolení a kontroly.

 

Trest smrti

Jsme přesvědčeni, že trest smrti popírá Kristovu moc zachraňovat, obnovovat a proměňovat všechny lidské bytosti. Evangelická církev metodistická je hluboce znepokojena kriminalitou ve světě a znevažováním života vraždami a zabíjením. Věříme, že každý lidský život je svatý a Bohem stvořený, a proto jej musíme pokládat za důležitý a cenný. Když vlády zavedou trest smrti, je život odsouzeného znehodnocen a všechny možnosti změnit život tohoto člověka končí. Věříme ve vzkříšení Ježíše Krista a že pokáním je dána možnost smíření s Kristem. Tento dar smíření se nabízí všem lidem bez výjimky a propůjčuje každému životu novou důstojnost a svatost. Z tohoto důvodu jsme proti trestu smrti a žádáme jeho odstranění ze všech trestních zákoníků.

 

Vojenská služba

Odmítáme válku a zdůrazňujeme mírové řešení všech sporů mezi národy. Křesťanské svědomí se od počátku potýkalo s drsnou skutečností násilí a války, neboť toto zlo maří Boží láskyplné záměry s lidstvem. Toužíme po dni, kdy už nebude válek a lidé budou žít spolu v míru a spravedlnosti. Někteří z nás jsou přesvědčeni, že válka a jiné formy násilí jsou pro křesťany nepřijatelné. Mnozí křesťané jsou přesvědčeni, že když mírové alternativy zklamou, je s politováním zapotřebí dát přednost zbraním před neomezenou agresí, tyranií a genocidou. Ctíme svědectví pacifistů, kteří nedovolí, abychom se v otázce války a násilí stali samolibými. Respektujeme také ty, kdo podporují použití moci, avšak jenom v mimořádných situacích a jenom když to je mimo jakoukoli pochybnost nevyhnutelné a děje se tak prostřednictvím příslušných mezinárodních jednotek. Žádáme stanovení právních zásad pro řešení mezinárodních záležitostí jako prostředek k vyloučení války, násilí a donucování v těchto záležitostech.

Odmítáme politiku vynucované vojenské služby ze strany státu jako neslučitelnou s evangeliem. Připomínáme těžká napětí, která takové donucování k vojenské službě vytváří. Vybízíme všechny mladé dospělé, aby se obrátili na svou církev o radu, když se jako odpovědní občané rozhodují podle svého svědomí. Kazatelé jsou vyzváni, aby byli jako poradci k dispozici všem, kdo jsou povoláni do vojenské služby, i těch, kdo z důvodů svědomí toto povolání neuposlechnou.

Církev slouží také těm, kdo pro své svědomí odmítají každou válku nebo určitou válku, a proto odmítají nejen vojenskou službu, ale i spolupráci s vojenskými odvodními komisemi. Podporujeme a rozšiřujeme službu církve těm, kdo se vědomě rozhodli sloužit v ozbrojených složkách nebo přijmout náhradní službu. Jako křesťané si jsme vědomi toho, že ani cesta vojenské akce, ani pasivní cesta není před Bohem vždy správná.

 

Transplantace a darování orgánů

Jsme přesvědčeni, že transplantace a darování orgánů jsou aktem milosrdenství, lásky k bližním a sebeobětí. Uznáváme životodárný užitek darovaných orgánů a jiných tkání a povzbuzujeme všechny věřící, aby se stali dárci orgánů a tkání, a tak projevili svou lásku a službu lidem v nouzové situaci. Zdůrazňujeme, že se tak má dít v prostředí úcty k zemřelým a žijícím dárcům a k dobru příjemců a podle pravidel, které zabrání zneužití vzhledem k dárcům a jejich rodinám.

 

Využití zdrojů energie

Celá země je Boží dobré stvoření a jako taková má nezcizitelnou hodnotu. Jsme si vědomi toho, že současné využívání energetických zdrojů ohrožuje toto stvoření v jeho základu. Jako členové Evangelické církve metodistické jsme zavázáni přistupovat ke stvoření, výrobě energie a především ke zdrojům ve stvoření zodpovědně, opatrně a šetrně.

Vyzýváme všechny, aby učinili opatření, která budou šetřit energii. Každý by měl přizpůsobit svůj životní styl tak, aby odpovídal přiměřené průměrné spotřebě vzhledem k omezeným zdrojům planety Země. Povzbuzujeme jednotlivce, aby omezili svou produkci emisí CO2. Zasazujeme se o rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu jsou omezená a jejich nepřetržité využívání přispívá ke globálnímu oteplování. Využití jaderné energie není řešení, které by umožnilo vyhnout se emisím CO2. Jaderné elektrárny jsou zranitelné, nejsou bezpečné a jsou zdrojem potenciálního zdravotního rizika. Nelze zaručit bezpečné stálé uložení jaderného odpadu.

Produkce biopaliv a výroba energie z biomasy by neměla mít přednost před zajištěním bezpečných zdrojů potravin a udržením drobného podnikání v zemědělství.

více zde (pdf)

­