Jako metodisté sdílíme společné dědictví s křesťany všech dob a národů. Toto dědictví je založeno na apoštolském svědectví o Ježíši Kristu jako Spasiteli a Pánu, které je zdrojem a měřítkem každé zdravé křesťanské nauky. Vycházíme z křesťanského kánonu Písem, přijímáme ekumenické vyznání víry (Nicejsko-cařihradské a Chalcedonské) a Apoštolské vyznání víry. To jsou nejdůležitější základní rysy našeho ekumenického dědictví. Mnohé nauky, charakteristické pro protestantismus, našly cestu do metodistického myšlení přes vyznavačské texty, jako jsou Články víry anglikánské církve a v reformované tradici Heidelberský katechismus.

Spolu s křesťany z jiných církví vyznáváme svou víru v Trojjediného Boha - Otce, Syna a Ducha svatého. Spolu se všemi křesťany zastáváme víru v tajemství spásy v Ježíši Kristu a skrze něho. Věříme, že Boží vykupující láska se působením Ducha svatého stává viditelnou v lidském životě, a to v osobní zkušenosti i ve společenství věřících. Tímto společenstvím je církev, kterou Duch svatý založil pro uzdravení národů. S jinými křesťany vyznáváme, že Boží království je přítomnou a budoucí skutečností. Církev je povolána k tomu, aby byla místem, kde mají být vidět a mají se projevit první náznaky Boží vlády ve světě.

S mnohými společenstvími křesťanů sdílíme poznání o autoritě Bible v otázkách víry - vyznání, že jsme vírou ospravedlněni z milosti jako hříšníci, a střízlivé poznání, že církev potřebuje stálou reformu a obnovu. Hlásíme se k všeobecnému kněžství všech pokřtěných věřících, kteří mají podíl na odpovědnosti za budování církve a za misii a službu ve světě. Spolu s jinými křesťany vyznáváme podstatnou jednotu církve v Kristu Ježíši. Toto bohaté dědictví společné křesťanské víry je vyjádřeno v našich písních a našich bohoslužebných řádech. Naše jednota je potvrzena v historických vyznáních, když vyznáváme jednu svatou, všeobecnou a apoštolskou církev. Prožíváme ji také ve společných službách a v různých formách ekumenické spolupráce. Jednotlivé větve Kristovy církve vzešly ze společných kořenů a vytvořily různé tradice, které rozmnožují bohatství společného porozumění. Slavnostně stvrzený ekumenický závazek naší Evangelické církve metodistické znamená, že vnášíme své naukové důrazy do většího společenství křesťanů, abychom jim v širším celku dali větší význam. Když chceme své nejlepší dary připojit ke společnému křesťanskému pokladu, musíme se jako církev snažit o kritické sebepochopení. Pochopit a zkoumat své zvláštní dědictví můžeme jenom jako křesťané, kteří jsou zapojeni do ekumenického partnerství.

 

­