Tříletý Studijní program po laiky – modul A je určen pro laiky, kteří ať už pravidelně nebo příležitostně káží ve sborech, ve střediscích diakonie, připravují biblické programy v mateřských centrech aj. Studijní program je také vhodný pro vedoucí domácích skupinek, pracovníky s dětmi, mládeží, pro pracovníky se seniory, pro všechny, kteří zvěstují slovo Písma ve sborech i mimo ně.

Studium předpokládá základní znalost Bible v českém nebo slovenském překladu. V rámci celého modulu A je zápis do některých kurzů podmíněn absolvováním jiných kurzů. (Např. Teologie Nového zákona je podmíněna úspěšným absolvováním kurzu Četba a úvod do Nového zákon.)

Studijní program je tvořen kurzy:

 • Četba a úvod do Starého zákona
 • Četba a úvod do Nového zákona
 • Teologie Starého zákona
 • Teologie Nového zákona
 • Biblická hermeneutika a exegeze
 • Příprava kázání
 • Dějiny křesťanství I.
 • Dějiny křesťanství II. (dějiny metodismu)
 • Úvod do teologického myšlení I. (křesťanská věrouka)
 • Úvod do teologického myšlení II. (Základní přehled o vývoji věroučných specifik metodismu s důrazem na interpretaci křesťanského učení v současném historickém a společenském kontextu. Metodistická sociální etika.).
 • Formy zvěstování evangelia (dětem, mládeži, prostřednictvím medií, evangelizace aj.)
 • Základy pastorační péče


Podmínkou k přijetí ke studiu není žádné předcházející vzdělání (středoškolské, maturita aj.). Členství v ECM či jiné církvi není podmínkou studia.

Studium probíhá prostřednictvím internetového portálu (e-learning)v kombinaci se třemi sobotními semináři během jednoho školního roku (během tří let tedy celkem 9).

Přihlášky a další informace najdete na: http://moodle.umc.sk/

­